Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Změny základního zákonu státu / Izmjene temeljnog zakona države

Změny základního zákonu státu – „Ústava je základem pro konkrétní a celkové rozpracování problematiky národnosti. Přitom se vždycky má vycházet ze specifických podmínek a možností, což ovlivní i společenské ovzduší v určité obci. Dobré vztahy a příznivá společenská atmosféra pomáhá vždy najít řešení i pro nejdelikátnější otázky.“

Výše uvedené věty jsou součástí projevu předsedy Komise CK SKCH pro sociálně-politický systém a mezinárodní vztahy Marinka Gruiće o ústavních změnách, jehož znění bylo uveřejněno v Jednotě číslo 12 v roce 1974. Takto uvažoval při zasedání „věnovaném otázkám právního i skutečného regulování vztahu mezi národy a národnostmi v jednotlivých obcích, prostřednictvím nových obecních stanov podložených novými ústavními řešeními“. Nová ústava tehdejší SR Chorvatsko nabízela zvláštní práva a možnosti pro příslušníky různých národností, které teprve měly být uplatněny v praxi. M. Gruić o tom uvažoval takto:

„Všeobecná i zvláštní práva národností na základě nových ústavních řešení mají být příslušným způsobem uplatněna v nových stanovách všech obcí, ve stanovách pracovních organizací a v jiných normativních aktech, a potom i co nejdůsledněji provedena v praktickém životě. Přitom je velmi důležitý přístup k této problematice a v tom ohledu v mnoha obcích již bylo možné pozorovat kladné změny.“             

Izmjene temeljnog zakona države – „Ustav je temelj konkretnog i cjelovitog uređenja problematike narodnosti. Pritom uvijek treba polaziti od specifičnih uvjeta i mogućnosti koje utječu na društveno ozračje u pojedinoj općini. Dobri odnosi i povoljna društvena atmosfera uvijek pomaže u nalaženju rješenja i najdelikatnijih pitanja.”

Gore navedene rečenice dio su govora predsjednika Komisije CK SKH za društveno-politički sistem i međunacionalne odnose Marinka Gruića o ustavnim promjenama čiji je tekst bio objavljen u Jednoti broj 12 1974. Tako je govorio na zasjedanju „posvećenom pitanjima pravnog i stvarnog reguliranja odnosa među narodima i narodnostima u pojedinim općinama kroz nove općinske statute utemeljene na novim ustavnim rješenjima.” Novi ustav tadašnje SR Hrvatske nudio je posebna prava i mogućnosti za pripadnike raznih narodnosti koje su tek trebale biti provedene u praksi. M. Gruić o tome je kazao ovo:

„Sveopća i posebna prava narodnosti na temelju novih ustavnih rješenja moraju biti na odgovarajući način ugrađena u nove statute svih općina, u statute radnih organizacija i u druge normativne akte, a zatim i što dosljednije provedena u praktičnom životu. Pritom je vrlo važan pristup toj problematici i u tom pogledu u mnogim se općinama mogu opaziti pozitivne promjene.”           

Pripremio: Alen Janota