Top
  >  UVODNIK / UVODNIK   >  Bohatství menšinového života / Bogatstvo manjinskog života
Ana-Marie300x300

Autor teksta: Ana-Maria Štruml-Tuček

Bohatství menšinového života – Jak čas ubíhá, někdy si ani neuvědomujeme, kolik toho během roku stihneme, kolik akcí česká menšiny podniká, kolik volného času věnujeme ve prospěch menšiny, na udržování českého jazyka a kultury. Myslím si, že si mnozí z nás, teprve když uslyší zprávy podané na valné hromadě Svazu Čechů, uvědomí, jak bohatý je náš krajanský kulturní rok.

Právě minulý víkend, přesněji v neděli 26. listopadu, jsme hodnotili celomenšinovou činnost a činnost Svazu. Konala se valná hromada zastřešující instituce všech českých sdružení v Chorvatsku – Svazu Čechů. Hostitelkou valného shromáždění je vždycky některá česká beseda, tentokrát to byla Česká beseda Dolany. V neděli dopoledne v útulném a krásném domě na dolanském kopci se sešla stovka krajanů včetně vzácných hostů, především českého velvyslance v Chorvatsku pana Milana Hovorky s chotí Jarmilou. Velice potěšila odezva delegátů na valnou hromadu. Přijeli ze široka daleka od Rijeky a Záhřebu až po Sisak, Bjelovar, Virovitici, Osijek, aby si sdělili informace, aby společně plánovali a také – což je nesmírně důležité – abychom se spolu viděli, promluvili si a rozdělili o nějakou tu radostnou zprávu ze svého spolku.

Kromě zprávy předsedkyně Svazu, zazněly zprávy i všech předsedů rad, ze kterých je jasné, že jsme z roku do roku úspěšnější, že hodně pracujeme a že se kromě již tradičních akcí snažíme dělat i něco nového, něco, co by do menšinových aktivit přilákalo nové, mladé lidi. Předsednictvo Svazu nedávno schválilo návrh k založení Klubu mladých Svazu Čechů, což je také chvályhodná iniciativa. Podané byly i informace o dvou velkých investičních projektech: Českého kulturního centra v Daruvaru a Kulturně-edukačního centra ve Tkonu.

Za tak bohatou činnost patří velký dík všem vám, milí krajané, členové krajanských spolků a institucí, kteří jakýmkoliv způsobem pracujete ve prospěch české menšiny a snažíte se ji představovat v  nejlepším světle jak doma, tak za hranicemi.

Všem přeji, aby vás i nadále doprovázelo nadšení v práci, svornost a láska s příchutí tolerance a jednotnosti.

Bogatstvo manjinskog života – Kako vrijeme leti, nekada nismo ni svjesni koliko toga stignemo tijekom godine, koliko akcija poduzima češka manjina, koliko slobodnog vremena posvećujemo dobrobiti manjine, očuvanju češkog jezika i kulture. Mislim da će si mnogi od nas, tek kad čuju izvješća podnesena na godišnjoj skupštini Saveza Čeha, posvijestiti koliko je bogata naša manjinska kulturna godina.

Upravo prošlog vikenda, točnije u nedjelju 26. studenog, ocjenjivali smo općemanjinsku djelatnost i aktivnost Saveza. Održala se godišnja skupština krovne institucije svih čeških udruga u Hrvatskoj – Saveza Čeha. Domaćin godišnje skupštine je uvijek neka češka beseda, a ovaj put je to bila Češka beseda Doljani. U nedjelju dopodne u ugodnom i lijepom domu na doljanskom brežuljku sastalo se stotinjak zemljaka, uključujući i ugledne goste, prije svega češkog veleposlanika u Hrvatskoj gospodina Milana Hovorku sa suprugom Jarmilom. Odaziv delegata na skupštinu bio je vrlo zadovoljavajući. Došli su izdaleka, od Rijeke i Zagreba sve do Siska, Bjelovara, Virovitice, Osijeka, kako bi podijelili informacije, kako bi zajednički planirali i također – što je neizmjerno važno – kako bi se zajedno vidjeli, porazgovarali i podijelili neku radosnu vijest iz svoje udruge.

Osim izvješća predsjednice Saveza, čula su se izvješća i svih predsjednika savjeta iz kojih je jasno da smo iz godine u godinu uspješniji, da dobro radimo i da se osim tradicionalnih akcija trudimo raditi i nešto novo, nešto što bi u manjinske aktivnosti privuklo nove, mlade ljude. Predsjedništvo Saveza nedavno je prihvatilo prijedlog osnutka Kluba mladih Saveza Čeha, što je također hvalevrijedna inicijativa. Podnesene su i informacije o dva velika investicijska projekta: Češkom kulturnom centru u Daruvaru i Kulturno-edukacijskom centru u Tkonu.

Za tako bogatu aktivnost zahvalnost pripada svima vama, dragi zemljaci, članovi manjinskih udruga i institucija, koji na bilo koji način radite u korist češke manjine i trudite se predstavljati ju u najljepšem svjetlu, kako kod kuće, tako i u inozemstvu.

Svima želim da bas i dalje prati entuzijazam u radu, sloga i ljubav s okusom tolerancije i zajedništva.